Byggledning i världsklass

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Tjänster

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Projektledning

Ett gott ledarskap i form av tydlig kommunikation, god planering ochKontrollansvarig enl PBL

Vi är certifierad kontrollansvarig enl. 10 kap. 9 paragrafen P.B.L, registrerad hos Boverket som certifierad kontroll-ansvarig behörighetsnivå K.

30 år som byggentreprenör och byggkonsult är en extra trygghet, dvs lång erfarenhet och brett tekniskt kunnande med god kännedom om vilka fel som kan uppstå under bygg-processen.

Som kontrollansvarig kommer jag att bistå er som är byggherre och se till att myndigheters krav uppfylls.

Projekteringsledning

Som projekteringsledare ser vi till att de projektspecifika kriterierna och kraven redan från start identifieras och fastställs. I det arbetet ingår att informera sig om och analysera eventuella myndighetskrav och intressen från närliggande fastighetsägare och andra parter.

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur för ett optimalt arbetsflöde mellan samtliga aktörer vid upprättandet av handlingar inom projekteringens alla faser.

En viktig del i projekteringsledningen är vår strategiska rådgivning som skapar rätt förutsättningar i ett så tidigt skede som möjligt, vilket leder till att så få justeringar som möjligt behöver göras under byggtiden.

Vi samordnar kommunikation och information mellan projektets samtliga parter och intressenter. 

Genom styrning och samordning av projekteringen ser vi till att handlingarna uppfyller gällande regler och lagkrav samt ansvarar för att arbetet leder fram till framtagande av förfrågnings-handlingar.

Byggledning

Ett gott ledarskap i form av tydlig kommunikation, god planering och ordning och reda på byggarbetsplatsen utgör grunden för ett lyckat byggprojekt.

Med vår stora erfarenhet av byggledning samordnar vi entreprenörer, projektörer, myndigheter och andra intressenter och ser till att det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen flyter på.

Vi leder byggmöten och sköter kontakter med myndigheter och andra aktörer samt planerar, organiserar och administrerar alla resurser på plats.

Det innefattar att kontinuerligt följa upp och säkerställa leveransen enligt gällande kontraktshandlingar innefattande tidsplan, ekonomi, kvalitets- och miljöplaner samt arbetsmiljö.

Besiktningar

This is a project you’ve worked on. Give this project a brief description.

© 2020  TOTALPROJEKT I UMEÅ AB